قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:أهل القرآن هم أهل الله و خاصته

 تلاوت زیبای استاد محمود شحات-(اسرا,کافرون)/آفریقای جنوبی2016 2

تلاوت زیبای استاد محمود شحات-(اسرا,کافرون)/آفریقای جنوبی2016

107a:1:{i:1441177;s:228:"تلاوت زیبای استاد محمود شحات -نمل,رحمن,قصار/آفریقای جنوبی2016~^523148~^http://cdn.persiangig.com/preview/rera3bDy1v/large/mahmood%20shahat-mahasaa.com-Cape%20Town2016-Naml%20(2).jpg";}

برچسب ها: تلاوت های استاد محمود شحات انور/سفر دوم به آفریقای جنوبی درسال2016

 تلاوت زیبای استاد محمود شحات-(اسرا,کافرون)/آفریقای جنوبی2016

تلاوت زیبای استاد محمود شحات-(اسرا,کافرون)/آفریقای جنوبی2016

107a:1:{i:1441177;s:228:"تلاوت زیبای استاد محمود شحات -نمل,رحمن,قصار/آفریقای جنوبی2016~^523148~^http://cdn.persiangig.com/preview/rera3bDy1v/large/mahmood%20shahat-mahasaa.com-Cape%20Town2016-Naml%20(2).jpg";}

برچسب ها: تلاوت های استاد محمود شحات انور/سفر دوم به آفریقای جنوبی درسال2016

تلاوت زیبای استاد محمود شحات -نمل,رحمن,قصار/آفریقای جنوبی2016 1

تلاوت زیبای استاد محمود شحات -نمل,رحمن,قصار/آفریقای جنوبی2016

107a:1:{i:1441175;s:214:"تلاوت زیبای استاد محمود شحات انور(یوسف)/آفریقای جنوبی2016~^523148~^http://cdn.persiangig.com/preview/QZ6JLIGhgj/large/mahasaa.com-mahmood%20shahat-Yousuf2016-CapeTown.png";}

برچسب ها: تلاوت های استاد محمود شحات انور/سفر دوم به آفریقای جنوبی درسال2016

تلاوت زیبای استاد محمود شحات -نمل,رحمن,قصار/آفریقای جنوبی2016

تلاوت زیبای استاد محمود شحات -نمل,رحمن,قصار/آفریقای جنوبی2016

107a:1:{i:1441175;s:214:"تلاوت زیبای استاد محمود شحات انور(یوسف)/آفریقای جنوبی2016~^523148~^http://cdn.persiangig.com/preview/QZ6JLIGhgj/large/mahasaa.com-mahmood%20shahat-Yousuf2016-CapeTown.png";}

برچسب ها: تلاوت های استاد محمود شحات انور/سفر دوم به آفریقای جنوبی درسال2016

نوای صلوات با صوت استاد محمود شحات انور/ آفریقای جنوبی2016 4

نوای صلوات با صوت استاد محمود شحات انور/ آفریقای جنوبی2016

107a:1:{i:1441175;s:214:"تلاوت زیبای استاد محمود شحات انور(یوسف)/آفریقای جنوبی2016~^523148~^http://cdn.persiangig.com/preview/QZ6JLIGhgj/large/mahasaa.com-mahmood%20shahat-Yousuf2016-CapeTown.png";}

برچسب ها: تلاوت های استاد محمود شحات انور/سفر دوم به آفریقای جنوبی درسال2016

نوای صلوات با صوت استاد محمود شحات انور/ آفریقای جنوبی2016

نوای صلوات با صوت استاد محمود شحات انور/ آفریقای جنوبی2016

107a:1:{i:1441175;s:214:"تلاوت زیبای استاد محمود شحات انور(یوسف)/آفریقای جنوبی2016~^523148~^http://cdn.persiangig.com/preview/QZ6JLIGhgj/large/mahasaa.com-mahmood%20shahat-Yousuf2016-CapeTown.png";}

برچسب ها: تلاوت های استاد محمود شحات انور/سفر دوم به آفریقای جنوبی درسال2016

تلاوت زیبای استاد محمود شحات انور(یوسف)/آفریقای جنوبی2016 3

تلاوت زیبای استاد محمود شحات انور(یوسف)/آفریقای جنوبی2016

107a:1:{i:1441174;s:217:"استاد محمود شحات(احزاب,قصار)-سفر مجدد به آفریقای جنوبی/2016~^523148~^http://cdn.persiangig.com/preview/3BVfmmEWgV/large/mahmood%20shahat-South%20Africa2016-second%20time.png";}

برچسب ها: تلاوت های استاد محمود شحات انور/سفر دوم به آفریقای جنوبی درسال2016

تلاوت زیبای استاد محمود شحات انور(یوسف)/آفریقای جنوبی2016

تلاوت زیبای استاد محمود شحات انور(یوسف)/آفریقای جنوبی2016

107a:1:{i:1441174;s:217:"استاد محمود شحات(احزاب,قصار)-سفر مجدد به آفریقای جنوبی/2016~^523148~^http://cdn.persiangig.com/preview/3BVfmmEWgV/large/mahmood%20shahat-South%20Africa2016-second%20time.png";}

برچسب ها: تلاوت های استاد محمود شحات انور/سفر دوم به آفریقای جنوبی درسال2016

استاد محمود شحات(احزاب,قصار)-سفر مجدد به آفریقای جنوبی/2016 1

استاد محمود شحات(احزاب,قصار)-سفر مجدد به آفریقای جنوبی/2016

107a:1:{i:1441173;s:203:"تلاوت استاد محمود شحات (آیه پایانی سوره نسا)/کیپ تاون2016~^523147~^http://cdn.persiangig.com/preview/0TyQ1sZq6u/large/mahasaa.com-mahmood%20shahat%20-%20Nisa.png";}

برچسب ها: تلاوت های استاد محمود شحات انور/سفر دوم به آفریقای جنوبی درسال2016

استاد محمود شحات(احزاب,قصار)-سفر مجدد به آفریقای جنوبی/2016

استاد محمود شحات(احزاب,قصار)-سفر مجدد به آفریقای جنوبی/2016

107a:1:{i:1441173;s:203:"تلاوت استاد محمود شحات (آیه پایانی سوره نسا)/کیپ تاون2016~^523147~^http://cdn.persiangig.com/preview/0TyQ1sZq6u/large/mahasaa.com-mahmood%20shahat%20-%20Nisa.png";}

برچسب ها: تلاوت های استاد محمود شحات انور/سفر دوم به آفریقای جنوبی درسال2016

تلاوت استاد محمود شحات (آیه پایانی سوره نسا)/کیپ تاون2016 0

تلاوت استاد محمود شحات (آیه پایانی سوره نسا)/کیپ تاون2016

106a:1:{i:1441172;s:206:"تلاوت استاد محمود شحات انور (جمعه و حمد)/کیپ تاون2016~^523147~^http://cdn.persiangig.com/preview/ixe7eI3iZC/large/mahmood%20shahat-mahasaa.com-CapeTown2016-jumuah-2.png";}

برچسب ها: تلاوت های استاد محمود شحات انور در سفر به آفریقای جنوبی2016

تلاوت استاد محمود شحات (آیه پایانی سوره نسا)/کیپ تاون2016

تلاوت استاد محمود شحات (آیه پایانی سوره نسا)/کیپ تاون2016

106a:1:{i:1441172;s:206:"تلاوت استاد محمود شحات انور (جمعه و حمد)/کیپ تاون2016~^523147~^http://cdn.persiangig.com/preview/ixe7eI3iZC/large/mahmood%20shahat-mahasaa.com-CapeTown2016-jumuah-2.png";}

برچسب ها: تلاوت های استاد محمود شحات انور در سفر به آفریقای جنوبی2016

تلاوت استاد محمود شحات انور (جمعه و حمد)/کیپ تاون2016 0

تلاوت استاد محمود شحات انور (جمعه و حمد)/کیپ تاون2016

106a:1:{i:1441171;s:201:"تلاوت زیبای استاد محمود شحات(نمل و قصار)/کیپ تاون2016~^523147~^http://cdn.persiangig.com/preview/V2MLR1hwX8/large/mahmood%20shahat-mahasaa.com-Cape%20Town2016.jpg";}

برچسب ها: تلاوت های استاد محمود شحات انور در سفر به آفریقای جنوبی2016

تلاوت زیبای استاد محمود شحات(نمل و قصار)/کیپ تاون2016 0

تلاوت زیبای استاد محمود شحات(نمل و قصار)/کیپ تاون2016

106a:2:{i:1441167;s:184:"تلاوت زیبای استاد محمود شحات(قصارالسور)/کیپ تاون2016~^523147~^http://cdn.persiangig.com/preview/Fy4XW3SBiK/large/mahmood%20shahat-Africa2016.jpg";i:1441168;s:188:"تلاوت استاد محمود شحات(حشرو قصارالسور)/کیپ تاون2016~^523147~^http://cdn.persiangig.com/preview/re4gJkBO1t/large/mahmood%20shahat-Hashr2016-Africa.png";}

برچسب ها: تلاوت های استاد محمود شحات انور در سفر به آفریقای جنوبی2016

تلاوت زیبای استاد محمود شحات(نمل و قصار)/کیپ تاون2016

تلاوت زیبای استاد محمود شحات(نمل و قصار)/کیپ تاون2016

106a:2:{i:1441167;s:184:"تلاوت زیبای استاد محمود شحات(قصارالسور)/کیپ تاون2016~^523147~^http://cdn.persiangig.com/preview/Fy4XW3SBiK/large/mahmood%20shahat-Africa2016.jpg";i:1441168;s:188:"تلاوت استاد محمود شحات(حشرو قصارالسور)/کیپ تاون2016~^523147~^http://cdn.persiangig.com/preview/re4gJkBO1t/large/mahmood%20shahat-Hashr2016-Africa.png";}

برچسب ها: تلاوت های استاد محمود شحات انور در سفر به آفریقای جنوبی2016

تلاوت استاد محمود شحات(مائده و قصارالسور)/آفریقای جنوبی2016 0

تلاوت استاد محمود شحات(مائده و قصارالسور)/آفریقای جنوبی2016

106a:1:{i:1441168;s:188:"تلاوت استاد محمود شحات(حشرو قصارالسور)/کیپ تاون2016~^523147~^http://cdn.persiangig.com/preview/re4gJkBO1t/large/mahmood%20shahat-Hashr2016-Africa.png";}

برچسب ها: تلاوت های استاد محمود شحات انور در سفر به آفریقای جنوبی2016

تلاوت های زیبای استاد محمود شحات انور- 6آبان1395/مصر2016 0

تلاوت های زیبای استاد محمود شحات انور- 6آبان1395/مصر2016

85a:1:{i:1441164;s:178:"تلاوت زیبای استاد محمود شحات انور(سوره مریم)-9شهریور1395~^523140~^http://mahasaa.com/files/t/mahasaa.com-mahmood%20shahat30.8.2016-2.PNG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت های زیبای استاد محمود شحات انور- 6آبان1395/مصر2016

تلاوت های زیبای استاد محمود شحات انور- 6آبان1395/مصر2016

85a:1:{i:1441164;s:178:"تلاوت زیبای استاد محمود شحات انور(سوره مریم)-9شهریور1395~^523140~^http://mahasaa.com/files/t/mahasaa.com-mahmood%20shahat30.8.2016-2.PNG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت استاد محمود شحات(حشرو قصارالسور)/کیپ تاون2016 1

تلاوت استاد محمود شحات(حشرو قصارالسور)/کیپ تاون2016

106a:1:{i:1441167;s:184:"تلاوت زیبای استاد محمود شحات(قصارالسور)/کیپ تاون2016~^523147~^http://cdn.persiangig.com/preview/Fy4XW3SBiK/large/mahmood%20shahat-Africa2016.jpg";}

برچسب ها: تلاوت های استاد محمود شحات انور در سفر به آفریقای جنوبی2016

color:#444;border-bottom: 3px solid #3b8dbd;