قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:أهل القرآن هم أهل الله و خاصته

 تلاوت های جدید اهدایی استاد محمود شحات انور به رادیو قرآن(2) 1

تلاوت های جدید اهدایی استاد محمود شحات انور به رادیو قرآن(2)

99a:1:{i:1441128;s:167:" تلاوت های جدید اهدایی استاد محمود شحات انور به رادیو قرآن(1)~^523141~^http://mahasaa.com/files/15.2.2016%20-%20Copy.JPG";}

برچسب ها: دریافت تلاوت‌های جدید اهدایی استاد محمود شحات انور به رادیو قرآن در ایام نوروز

 تلاوت های جدید اهدایی استاد محمود شحات انور به رادیو قرآن(2)

تلاوت های جدید اهدایی استاد محمود شحات انور به رادیو قرآن(2)

99a:1:{i:1441128;s:167:" تلاوت های جدید اهدایی استاد محمود شحات انور به رادیو قرآن(1)~^523141~^http://mahasaa.com/files/15.2.2016%20-%20Copy.JPG";}

برچسب ها: دریافت تلاوت‌های جدید اهدایی استاد محمود شحات انور به رادیو قرآن در ایام نوروز

 تلاوت های جدید اهدایی استاد محمود شحات انور به رادیو قرآن(1) 2

تلاوت های جدید اهدایی استاد محمود شحات انور به رادیو قرآن(1)

99a:1:{i:1441117;s:155:"پخش تلاوت‌های جدید اهدایی استاد محمود شحات انور به رادیو قرآن ~^523141~^http://mahasaa.com/files/05.jpg";}

برچسب ها: دریافت تلاوت‌های جدید اهدایی استاد محمود شحات انور به رادیو قرآن در ایام نوروز

 تلاوت های جدید اهدایی استاد محمود شحات انور به رادیو قرآن(1)

تلاوت های جدید اهدایی استاد محمود شحات انور به رادیو قرآن(1)

99a:1:{i:1441117;s:155:"پخش تلاوت‌های جدید اهدایی استاد محمود شحات انور به رادیو قرآن ~^523141~^http://mahasaa.com/files/05.jpg";}

برچسب ها: دریافت تلاوت‌های جدید اهدایی استاد محمود شحات انور به رادیو قرآن در ایام نوروز

color:#444;border-bottom: 3px solid #3b8dbd;