قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:أهل القرآن هم أهل الله و خاصته

تلاوت های استاد محمود شحات انور-6 اردیبهشت1395/مصر2016 1

تلاوت های استاد محمود شحات انور-6 اردیبهشت1395/مصر2016

85a:1:{i:1441131;s:165:"تلاوت سوره های(کهف و قصارالسور)-استاد محمود شحات/مصر2016~^523140~^http://mahasaa.com/files/films/22.4.2016%20-%20Copy-2.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت سوره های(کهف و قصارالسور)-استاد محمود شحات/مصر2016 3

تلاوت سوره های(کهف و قصارالسور)-استاد محمود شحات/مصر2016

85a:1:{i:1441129;s:157:"تلاوت بسیار زیبای استاد محمود شحات انور(طه)-1395/مصر2016~^523140~^http://mahasaa.com/files/23.4.2016-1%20-%20Copy-3.jpg";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت بسیار زیبای استاد محمود شحات انور(طه)-1395/مصر2016 5

تلاوت بسیار زیبای استاد محمود شحات انور(طه)-1395/مصر2016

85a:1:{i:1441127;s:157:"تلاوت سوره آل عمران-استاد محمود شحات-28فروردین1395/مصر2016~^523140~^http://mahasaa.com/files/16.4.2016%20-%20Copy.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

مقطع تصویری دلنشین (سوره کهف) استاد محمود شحات- مصر/2016 2

مقطع تصویری دلنشین (سوره کهف) استاد محمود شحات- مصر/2016

85a:1:{i:1441122;s:157:"تلاوت بسیار زیبای استاد محمود شحات(قصارالسور)-1395/مصر2016~^523140~^http://mahasaa.com/files/1.4.2016%20-%20Copy.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت سوره مریم-استاد محمود شحات-16فروردین1395/مصر2016 0

تلاوت سوره مریم-استاد محمود شحات-16فروردین1395/مصر2016

85a:1:{i:1441098;s:169:"تلاوت زیبای سوره مریم-استاد محمود شحات انور- 8بهمن1394/مصر2016~^523140~^http://mahasaa.com/files/mahmood%20shahat28.1.2015.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت بسیار زیبای استاد محمود شحات(قصارالسور)-1395/مصر2016 2

تلاوت بسیار زیبای استاد محمود شحات(قصارالسور)-1395/مصر2016

85a:1:{i:1441120;s:147:"تلاوت های زیبای استاد محمود شحات انور- 27اسفند1394/مصر2016~^523140~^http://mahasaa.com/files/17.3.2016-4.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت های زیبای استاد محمود شحات انور- 27اسفند1394/مصر2016 0

تلاوت های زیبای استاد محمود شحات انور- 27اسفند1394/مصر2016

85a:1:{i:1441116;s:173:"مقطع تصویری زیبای استاد محمود شحات(سوره احزاب)- 27اسفند1394~^523140~^http://mahasaa.com/files/mahmood%20shahat%20%203%202016-2.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت های استاد محمود شحات انور در تاریخ 28اسفند1394/مصر2016 0

تلاوت های استاد محمود شحات انور در تاریخ 28اسفند1394/مصر2016

85a:1:{i:1441116;s:173:"مقطع تصویری زیبای استاد محمود شحات(سوره احزاب)- 27اسفند1394~^523140~^http://mahasaa.com/files/mahmood%20shahat%20%203%202016-2.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت های استاد محمود شحات انور در تاریخ 28اسفند1394/مصر2016

تلاوت های استاد محمود شحات انور در تاریخ 28اسفند1394/مصر2016

85a:1:{i:1441116;s:173:"مقطع تصویری زیبای استاد محمود شحات(سوره احزاب)- 27اسفند1394~^523140~^http://mahasaa.com/files/mahmood%20shahat%20%203%202016-2.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

مقطع تصویری زیبای استاد محمود شحات(سوره احزاب)- 27اسفند1394 0

مقطع تصویری زیبای استاد محمود شحات(سوره احزاب)- 27اسفند1394

85a:1:{i:1441110;s:153:"مقطع صوتی زیبای استاد محمود شحات(سوره هود)- 8 اسفند1394~^514741~^http://mahasaa.com/files/27.2.2016%20-%20Copy.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت های استاد محمود شحات انور در تاریخ 17اسفند1394/مصر2016 0

تلاوت های استاد محمود شحات انور در تاریخ 17اسفند1394/مصر2016

85a:1:{i:1441113;s:148:"تلاوت های زیبای استاد محمود شحات انور- 15اسفند1394/مصر2016~^523140~^http://mahasaa.com/files/5%203%202016.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

color:#444;border-bottom: 3px solid #3b8dbd;